תסריט "עסקים כרגיל" (המשך מגמות קיימות): דומיננטיות של השוק

  • PDF

התהליכים המסתמנים בתסריט עסקים כרגיל (BAU  )[1] מראים כי לגידול האוכלוסייה, לעלייה ברמת החיים ולהשתנות דפוסי הצריכה תהיה השפעה מרכזית על הסביבה בישראל גם בשנים הבאות. הדבר יבוא לידי ביטוי בהמשך ההתרחבות של השטח הבנוי, בצמצום של שטחים פתוחים במרכז הארץ, בהקטנת השימוש בתחבורה ציבורית ובהגדלת התלות ברכב הפרטי, בגידול בזיהום בערים הגדולות, ובגידול בצריכת מים וקרקע ובהיווצרות סיכונים סביבתיים. תהליכים סביבתיים עולמיים, כגון בצורת במדינות אפריקה, ישפיעו על ישראל בדמות זרמי הגירה של פליטים אשר יחצו את הגבול באזור דרום הארץ.[2] ההתמודדות של הממשלה עם האתגרים הסביבתיים תהיה חלקית ומקוטעת, ולרוב במתכונת של תגובה מיידית לבעיות שהתעוררו. הסיבות לכך יהיו מגוונות- הסכסוך הישראלי-ערבי ימשיך למלא תפקיד מרכזי בקביעת סדר העדיפויות של הממשלה. הממשלה תמשיך לאמץ את האידיאולוגיה הניאו-ליברלית המקנה עדיפות לשוק ולצמיחה הכלכלית. המערכת הבירוקרטית-תכנונית לא תפתח ראייה תכנונית אינטגרטיבית. המערכת העסקית תתפצל בין עסקים המדברים על אחריות סביבתית וחברתית אך בפועל עושים מעט מדי לקידומה לבין עסקים המשדרגים את פעילותם הכלכלית על ידי אימוץ סדר יום סביבתי וחברתי. במאזן הכוחות הכולל ידם של הראשונים יחד עם הפוליטיקאים המקנים עדיפות לביטחון ולשוק על פני הסביבה תהיה על העליונה. הציבור הרחב יגיב במאבקים מקומיים ללא כל יכולת לגבש חזית רחבה בתחום הסביבה והחברה. התוצאה תהיה שיפורים מועטים במצב הקיים ללא כל פריצת דרך בתחום הסביבתי.  האדם הממוצע ימשיך להיות נרגן, אך היכולת לתרגם את חוסר שביעות הרצון לפעילות אפקטיבית המשנה באופן מהותי את פני הדברים תמשיך להיות נמוכה. הבעיות המרכזיות של ישראל בתחום הסביבה יהיו היעדר מדיניות ארוכת טווח, היעדר משאבים כלכליים לשינוי מהותי בתחום הסביבה, העדר חדשנות עסקית בהיקף היכול להתמודד עם האיומים הסביבתיים, והיעדר מוטיבציה חברתית לשינוי מהותי בתחום.

התוצאה המרחבית תהיה היווצרות עיר-מדינה שמוקדה במרכז הארץ תוך הגדלת הצפיפות, הגודש והזיהום. הבנייה תתפרס על פני המרחב באופן בלתי מרוסן תוך כדי פגיעה וקיטוע של מערכות אקולוגיות. בעקבות כך תגדל התלות באספקה חיצונית ותירשם פגיעה קשה בשירותי בקרה החיוניים לעמידות בפני תרחישים קיצוניים של שריפות ושיטפונות. הקיטוב המרחבי בין מרכז לשוליים יתעצם ויחריף הפער החברתי-כלכלי. כל אלה יזינו קונפליקטים חברתיים פנימיים אשר ייצרו רמת עמידות נמוכה בפני משברים סביבתיים וחברתיים, ויעמידו בספק את התמדת תסריט "עסקים כרגיל".

[1] בפרויקט זה נעשה שימוש במונח   Business as usual לתסריט "עסקים כרגיל". ה  -OECD משתמש במונח   Baseline scenario

[2]   יתכן ואחת התוצאות של תהליך זה תהיה שינוי ההרכב הדמוגרפי של יישובים בדרום, הידרדרות חברתית ואף התגברות הפשיעה.

icon לתסריט המפורט

 

מגמות מדדים על פי תסריט "עסקים כרגיל" (הסבר):


חזרה לתסריטים

מיקומך - תסריטים