תסריט מדינה מפתחת

  • PDF

סדרה של אסונות סביבתיים ואיכות חיים ירודה של קבוצות אוכלוסייה שונות הוליכו למסקנה כי רגולציה רכה המאפיינת את גישת המודרניזציה האקולוגית לא יהיה בכוחה להתמודד עם המשברים שנוצרו. שנים של טיפול קוסמטי בבעיות עומק ואכיפה מינימלית שחיפתה על מגמות הרסניות הותירו את צלקותיהן בנוף החברתי והסביבתי. הקרע החברתי העמיק וגרם למשבר אמון במשטר הקיים ובמנהיגות המובילה. האסונות הסביבתיים והבריאותיים שפקדו את המדינה פגעו במיוחד בשכבות החלשות והדבר הוביל לתסיסה חברתית ולגלי מחאה בכל רחבי הארץ. בעקבות גל המחאה, שכוון כלפי המערכת הכלכלית-פוליטית והאידיאולוגיה הניאו-ליברלית שביסודה, מפלגות חברתיות חברו למפלגות סביבתיות במטרה לשנות את המשטר. המשבר העמוק הבהיר כי קיימת סתירה בסיסית בין שלטון השוק, מבנים תאגידיים ורדיפה אחר רווח לבין חלוקה מחדש, צמצום פערים ושיפור איכות הסביבה אינה ניתנת ליישוב. על רקע זה התבקש שינוי מהותי של השיטה הקפיטליסטית הנהוגה והחלפתה בגישה אחרת שבמרכזה מדינה מפתחת הנוטלת אחריות לחיי תושביה בתחומים חברתיים וסביבתיים.

בתסריטי המדינה המפתחת האידיאולוגיה השלטת אינה ניאו-ליברלית. התסריט מתחולל בעקבות סדרה של משברים חברתיים ואסונות סביבתיים. בעקבות זאת מתהוות צורות חברתיות וקואליציות חדשות על רקע של חברה מקוטבת ונוף מלא הרס. התסריט הוא בעיקרו תסריט של שיקום. הוא מציב מודל אלטרנטיבי סוציאל-דמוקרטי -אקולוגי אל מול מודל הניאו-ליברלי הקיים, ומתאפיין במחויבות סביבתית וחברתית גבוהה.

בתסריט זה הפערים החברתיים מעמיקים והחברה מגיעה אל סף התקוממות. הקבוצות הנפגעות הן לא רק קבוצות המיעוט (חרדים וערבים) אלא גם הקבוצות היהודיות במעמד הנמוך וחלק מבני המעמד הבינוני בקרב האוכלוסייה היהודית החילונית. במיוחד קשה המשבר באזורי השוליים בשל היעדר הון אנושי היכול להתמודד עם האתגרים שמציב העולם הגלובלי. גם המשברים הסביבתיים נעשים תכופים יותר ומשפיעים על הבריאות והרווחה. על רקע זה מורכבת ממשלה שבה ממלאות תפקיד מרכזי המפלגות החברתיות והסביבתיות שהמצע והאידיאולוגיה שלהן שונו באופן מהותי על מנת להתמודד עם המשברים הסביבתיים ותוצאותיהם בתחום הבריאות. לממשלה זו הצטרפו מספר מפלגות ערביות וכן חלקים ממפלגת ש"ס שפרשו מסיעתם. הממשלה שהוקמה צידדה בהלאמה של החברות הגדולות שהופרטו, פעלה להעמקת הרגולציה והתחילה בעבודת שיקום בתחום החברתי והסביבתי. במרכז הפעילות של הממשלה היו הנושאים של חלוקה מחדש של המשאבים, שיקום  חברתי, טיפול בקהילות מוחלשות וטיפול בבעיות סביבתיות.

השיקום והארגון מחדש מופקדים בידיה של המערכת הבירוקרטית-מוסדית. מערכת זו טרם פיתחה ראייה אינטגרטיבית ארוכת טווח בשל מאבקי כוח בצמרת. על מנת להתמודד עם הבעיה מוקם בממשלה גוף האמון על נושאים של בריאות, סביבה וחינוך. אולם בפועל נשמרו דפוסים מסורתיים המעניקים עוצמה גדולה יחסית למשרד האוצר. לפיכך הבירוקרטיה מתאפיינת בפעילויות מקוטעות שאינן מתחברות לראייה אינטגרטיבית כוללת. מערכת זו מצליחה במיוחד בתחומים הבאים:  

  •  ייעול מערכת שימושי קרקע באמצעות הישענות על המלאי הקיים של דיור תוך מילוי חללים קיימים ועידוד שימושי קרקע מעורבים. 
  •  ייעול מערכת התחבורה הציבורית תוך שיפור טכנולוגיות ההסעה, הגדלת ההנגשה והוזלת מחירים. מכיוון שמחיר הדלק גבוה גובר השימוש בתחבורה ציבורית ורמת המינוע יורדת. כל אלה מוליכים להפחתה בזיהום האוויר, המים והקרקע.  
  •  מיסוי פרוגרסיבי, עידוד עסקים קואופרטיביים, ותמיכה בעסקים שעוסקים בשיקום ההון הטבעי והחברתי. 
  •  היענות חלקית לבעיות הדיור החברתי. בתחילה הדיור החברתי מוקם דווקא ביישובים החזקים על מנת לרתק את החזקים ורק בהדרגה עובר לפריפריה.  
הבעיה העיקרית היא בתחום הצמיחה. ההתארגנות הפוליטית והבירוקרטית החדשה גורמים לירידה בצמיחה הכלכלית בראשית התקופה. רק בעשור השלישי של המאה ה-21 מתחילה להירשם צמיחה מתונה. הצד החיובי של ההתערבות ניכר במיוחד בתחום הסביבתי והחברתי, למשל בשמירת שטחים פתוחים. ההתערבות של המדינה הביאה להגבלת ההתרחבות של השטח הבנוי במרכז הארץ. לראשונה מזה שנים רבות ננקטו אמצעים ממשיים לפיתוח אזורי השוליים. במקביל צומצמה ההישענות על רכב פרטי וגדל השימוש בתחבורה ציבורית. אזורים שנפגעו בעבר בעקבות זיהום קרקע ואוויר שוקמו. הפער החברתי-כלכלי והקיטוב המרחבי קטנו והתסיסה החברתית פינתה את מקומה לדאגה כלכלית בדבר המשך הפיתוח והצמיחה של המשק. כל אלה סייעו בהתמודדות עם המשברים הסביבתיים שנוצרו, ותרמו ליצירת חברה בעלת כושר עמידות גבוה בפני משברים סביבתיים.
icon לתסריט המפורט

 

מגמות מדדים על פי תסריט מדינה מפתחת (הסבר)


חזרה לתסריטים

מיקומך - תסריטים