שטחים בנויים ושטחים פתוחים בישראל

  • PDF

מדד המבטא את מידת השילוב בין תהליכי הפיתוח לבין השמירה על השטחים הפתוחים

כ-79% מהגידול באוכלוסייה ייקלטו עד 2030 בבנייה עירונית צפופה, על תוספת שטח בנוי של כ-84,000 דונם בתחומי הערים, ואילו כ-11% מהגידול באוכלוסייה ייקלטו במועצות אזוריות בבנייה בצפיפות נמוכה, תוך אבדן שטחים פתוחים בהיקף דומה לזה של הבנייה העירונית (כ-79,000 דונם).

היקף השטח הבנוי בישראל בשנת 2007 היה 1.3 מיליון דונם, שהם כ-6% מכלל שטח המדינה. בשנת 2030 צפוי היקף השטח הבנוי להגיע ל-1.5 מיליון דונם (6.9% משטח המדינה).

ב-2007 הגיעה צפיפות המגורים ברשויות העירוניות ל-10.9 נפשות לדונם מגורים – יותר מפי שניים מן הממוצע הארצי, וזאת לעומת צפיפות נמוכה של 2.3 נפשות לדונם מגורים במועצות האזוריות. לפי המגמות הקיימות, תגיע הצפיפות בערים  בשנת 2030 ל-14.7 נפשות לדונם מגורים בתחום העיריות ול-3.3 נפשות בתחום המועצות האזוריות. הרשויות המקומיות נמצאות בתהליך הפוך והצפיפות בהן צפויה לרדת מ-6.5 נפשות לדונם כיום לכשש נפשות לדונם מגורים ב-2030.

ליעילות הבינוי נודעת משמעות לא רק לגבי הכרסום בשטחים הפתוחים אלא גם לגבי אמצעי התחבורה, הואיל וצפיפות נמוכה אינה מאפשרת אספקת תחבורה ציבורית יעילה.

למרות שבחישוב כלל-ארצי שיעור האבדן של שטחים פתוחים נוספים לבינוי עד 2030 נראה קטן (כ-1%), יורגש השינוי היטב במחוזות תל-אביב (כ-11.2%) והמרכז (כ-6.8%).

בשנים 2009-1990 התגוררו כ-45%-43% מאוכלוסיית הארץ במחוזות ת"א והמרכז ולפי מגמה זו, גם כשהיקף האוכלוסייה יגדל תישאר החלוקה בין מרכז לפריפריה דומה גם ב-2030. המדינה תהיה צפופה יותר, עם 450 נפשות לקמ"ר לעומת 329 ב-2009, אך התפרסות הצפיפות בחלוקה גיאוגרפית, לפי מחוזות, משמעותית מן הצפיפות הכלל-ארצית: הצפיפות במחוז תל-אביב תגיע ב-2030 ל-8,488 נפשות לקמ"ר ובמחוז המרכז ל-2,452 קמ"ר.

כשבוחנים את צפיפות המגורים לפי תכסית הקרקע לבנייה, ירושלים נמצאת בתהליך של ציפוף; הצפיפות בה תעלה מ-10.6 נפשות לדונם מגורים ב-2007 ל-14.8 נפשות לדונם מגורים ב-2030. במחוז תל-אביב הצפיפות תגיע ל-13.1 נפשות לדונם מגורים, ובמחוז מרכז ל-10.6 נפשות לדונם מגורים. הצפיפות במחוזות האחרים תגיע ב-2030 ל-8-7 נפשות לדונם מגורים.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים