חקר ראשוני של צריכה של קבוצות אוכלוסייה בישראל והשלכותיה הסביבתיות - תקציר

  • PDF

חוות הדעת הוכנה על ידי ד"ר יעקב גארב ורון הורן, אוניברסיטת בן-גוריון

הפער בין טביעת הרגל האקולוגית של מדינת ישראל (מדד לביקוש האנושי למערכות אקולוגיות בכדור הארץ) מחד, ושטח האדמה היצרני בגבולותיה מאידך, גדול בהשוואה בינלאומית, וגדל ככל שרמת הצריכה עולה ושטח הקרקע היצרני מצטמצם. אך מעבר לקנה המידה הלאומי, יש חשיבות לניתוח הצריכה של תת קבוצות באוכלוסייה בישראל והשלכותיה הסביבתיות, אשר אינה מתחלקת באופן אחיד. מחקר זה הינו ניתוח מקדים של הצריכה (ובכך, טביעת רגל) של משקי בית בישראל לפי קטגוריות חברתיות מרכזיות (כגון הכנסה, מוצא אתני, ומגדר) ולאורך הזמן.

הניתוח מתבסס על שני מדדים אשר חושבו על בסיס סדרת זמן של הוצאות משקי הבית בישראל 1997-2008. המדד הראשון, הוא מספר רכבים למשק בית (תורם חשוב לטביעת הרגל האקולוגית ישראלית), הנרשם ישירות במסד נתונים. והמדד השני הוא פחות ישיר אבל יותר אינטגרטיבי: אינדיקאטור חלופי (פרוקסי) למדד טביעת רגל אקולוגית למקרה הישראלי. בהיעדר לוחות תשומה-תפוקה עדכניים לישראל, המאפשרים גזירה של טביעת הרגל ישירות מקטגוריות צריכה בהקשר הישראלי, נבנה במחקר זה מדד פרוקסי על ידי התאמת 71 קטגוריות צריכה ישראליות למקבילותיהן בבריטניה, אשר להן בוצע חישוב מדוקדק של טביעת רגל אקולוגית ליחידת הוצאה על ידי Wiedmann ואח' (2006).

המחקר מציג היבטים שונים של היחס ההדוק בין ההכנסה/הוצאה של משקי הבית וטביעת רגל (כגון פערים בטביעת רגל בין עשירוני הכנסה), וכיצד קשר זה משתנה לאורך זמן. מחקר זה מציג גם את היחסים המורכבים בין טביעת רגל לבין גודל משק בית ולמוצא אתני (כאשר הכנסה נלקחת בחשבון בשני המקרים). מוצג גם הקשר בין הכנסה, מספר המפרנסים, אתניות, מגדר, ומשתנים אחרים לבין בעלות על רכב לאורך השנים, ובפרט המעברים לאחזקת מכונית הראשונה ולאחזקת מכונית השנייה.

 המחקר מדגיש את חשיבותה של סוגיית הצריכה וההשלכות האקולוגיות מעבר לקני מידה מצרפיות (הרמה הלאומית למשל), אבל מזהיר, גם, מפני טיעונים ליניאריים או חד משתניים פשטניים על אופי הצריכה בתת קבוצה מסוימת. המחקר ממחיש את קווי הניתוח הרבים שניתן לנהל לגבי הדינאמיקה של צריכה והשלכותיה הסביבתיים בהקשרים המורכבים של החברה הישראלית.

 

חזרה לחוות דעת מומחים


מיקומך - חוות דעת מומחים