• PDF

אינדקס לחברה מקיימת - Sustainable Society Index

Sustainable Society Foundation

SSI הינו אינדקס משולב להערכת מידת הקיימוּת בחברה. האינדקס מבוסס על הגדרת ועדת ברונטלנד לקיימות, ומבוסס על שלושה עמודי-תווך לקיימוּת (חברה, כלכלה, וסביבה): איכות חיים, איכות סביבה, ואיכות כלכלית. האינדקס משלב בין 24 מדדים הנחלקים לשמונה קטגוריות משנה המסווגות לשלוש עמודי התווך: איכות חיים – צרכים בסיסיים, התפתחות אישית, וחברה מאוזנת; איכות הסביבה – סביבה בריאה, אקלים ואנרגיה, ומשאבי טבע; ואיכות כלכלית – הכנות לעתיד, ומצב כלכלי.

חוזקות של ישראל: תמ"ג וחסכונות, אספקת מזון ושתייה, סניטציה, אפשרויות חינוך, סגנון חיים בריא, איכות אוויר (לאדם). 

חולשות של ישראל: הקטגוריות של משאבי הטבע, ואקלים ואנרגיה. המדדים הבאים: פליטות מזהמים, עומסים על מקורות מים מתחדשים, שימוש באנרגיה חלופית, שימוש בחקלאות אורגנית, איכות אוויר (לסביבה), דפוסי צריכה, חלוקת הכנסות פנים מדינתית, אבטלה, חוב ציבורי.

בחלוקה לפי שלושת עמודי התווך לקיימות, ישראל מדורגת במקום גבוה באיכות כלכלית, במקום בינוני באיכות החיים האנושית/חברתית, ובמקום נמוך באיכות הסביבה. ביחס למדינות הדומות לה מבחינת התפתחות, ישראל חלשה בחלוקת הכנסה שוויונית, בשימוש יתר במקורות מים מתחדשים, ובהענקת הזדמנויות נאותות לחינוך עבור ילדים:


תפקוד ישראל במדדים השונים של האינדקס

 

ישראל מקבלת ציון של 5.96 מתוך 10, ומדורגת במקום ה-80 מתוך 151 מדינות:


השוואת תפקוד ישראל מול מדינות אחרות במדדי האינדקס

ל- Sustainable Society Index

חזרה לאינדקסים בינלאומיים


מיקומך - מדדים