• PDF

אינדקס התפתחות אנושית - Human Development Index

(United Nations Development Programme (UNDP

HDI הוא אינדקס להערכת ההתפתחות האנושית במדינה. הציון שנותן ה-HDI הוא שקלול של: רמת חיים כלכלית (הכנסה לנפש), השכלה (מספר שנות לימוד) ותוחלת חיים (בלידה). המדד הוא שנתי וקיימת סדרה עִתית החל משנת 1990.

בטבלאות המידע של UNDP קיימים אינדקסים משולבים נוספים להערכת ההתפתחות האנושית: אינדקס לשוויון בין-מגדרי, אינדקס למידת העוני, אינדקס חלופי לפיתוח אנושי. בנוסף ישנן 11 טבלאות נושאיות המכילות מדדים שונים בתחומים של: העצמה אנושית, קיימות ולפגיעות, ביטחון אישי, אושר ורווחת האדם, חיי קהילה, מגמות דמוגרפיות, מאפייני תעסוקה הוגנת, חינוך, בריאות, תמיכה פיננסית, תמיכה כלכלית ותשתיתית, גישה לתקשורת ולמידע. 

חוזקות של ישראל תוחלת החיים בישראל מהגבוהות בעולם

חולשות של ישראל אי שוויון פנים-מדינתי, בעיקר בחלוקת ההכנסות 

בשנת 2010 ישראל דורגה במקום ה-15 (דירוג גבוה) ציון של 0.873 בסולם בין אפס לאחד. אך בתיקון הלוקח בחשבון את מידת  אי השוויון בחברה, ישראל מאבדת 12.5% ממידת ההתפתחות האנושית שלה ויורדת למקום ה-26: 

אינדקס ההתפתחות האנושית לאורך השנים - השוואה בין כמה מדינות:


ל- Human Development Index

חזרה לאינדקסים בינלאומיים


מיקומך - מדדים