• PDF

אינדקס האושר העולמי - Happy Planet Index

the new economics foundation

HPI הינו אינדקס משולב המעריך את מידת האושר האנושי בד בבד עם הערכת העלויות הסביבתיות הגלובליות של השגתו. האינדקס הוא פונקציה של ממוצע שביעות הרצון הסובייקטיבית במדינה, תוחלת החיים, וטביעת הרגל האקולוגית לנפש במדינה. מדד טביעת הרגל האקולוגית (ecological footprint  ) כולל שש קטגוריות שונות של ניצול משאבי טבע.

חוזקות של ישראל תוחלת חיים

חולשות של ישראל פליטות גזי חממה, שביעות רצון אישית בינונית, וטביעת רגל אקולוגית דומה לממוצע מדינות ה-OECD

ישראל מדורגת במקום ה-67 ובציון של 44.5 (מתוך 100); ביחס למדינות מפותחות היא מדורגת במקום גבוה: 

השוואה של טביעת הרגל האקולוגית של מדינה מול כושר הנשיאה הטבעי שלה - השוואה בין כמה מדינות:ל- Happy Planet Index

חזרה לאינדקסים בינלאומיים


מיקומך - מדדים