• PDF

אינדקס פגיעות הסביבה - Environmental Vulnerability Index

SOPAC & UNEP

EVI הינו אינדקס משולב למידת הפגיעוּת של הסביבה הטבעית והאנושית באמצעות הערכה של: סיכונים [hazards], כושר עמידה ויכולת התאוששות [resistance], ונזק קיים [damage].

האינדקס כולל 50 מדדים שווי שקלול, ומתחלק לחמש קטגוריות תחום ידע [כגון, גיאולוגיה], שבע קטגוריות של מדיניוּת [כגון, מִדבור ומים],   ושלוש קטגוריות של הערכת פגיעוּת (סיכון למפגע, עמידות בפני מפגע, ונזק קיים).

חוזקות של ישראל: כמות שמורות טבע, איכות תברואה, הסכמים סביבתיים, הימנעות משימוש בהנדסה גנטית, תיעוש, נזקי קרקע, סיכון למפגעי טבע.

חולשות של ישראל: עומסים על מקורות מים מתחדשים, פתיחות לסחר חוץ, דיג יתר, כיסוי צמחי, צפיפות אוכלוסייה וכלי רכב, סכסוכים גיאו-פוליטיים, צפיפות מחייה באזורי חוף, קיטע מרחבי (אורך גבולות מול שטח המדינה), חקלאות אינטנסיבית וזיהום אוויר (פליטות CO2 ). ישראל מוערכת כ"רגישה ביותר" - דרגת הפגיעות הגבוהה ביותר באינדקס המתבטאת בציון משוקלל של 380.

האינדקס מעודכן לשנת 2005 בלבד, ועל כן חלק מהמדדים אינם מבטאים את המצב הקיים.


תפקוד ישראל במדדים של האינדקס

 

השוואה של כמה מדינות על פי תחומי מדיניות סביבה:
ל- Environmental Vulnerability Index

חזרה לאינדקסים בינלאומיים


מיקומך - מדדים