תמיכה חברתית

  • PDF
תמיכה חברתית [שיעור האנשים שלהם קרובי משפחה או חברים שעליהם הם יכולים לסמוך בעת צרה ]

התמיכה החברתית בישראל ממוצעת

בעשור הראשון של שנות ה-2000 ישנה מגמה של גידול בשיעור האנשים בישראל שלהם קרוב משפחה או חבר שעליו הם יכולים לסמוך. בשנת 2002 שיעור זה עמד על 85.8% ובאופן הדרגתי עלה (עם קפיצה משמעותית בשנת 2007) ל-89.8% בשנת 2009. על-פי מדד ה-OECD לתמיכה חברתית, שיעור התמיכה החברתית בישראל בשנת 2009 עמד על 92.5%. ערך שהוא במקצת מעל לממוצע מדינות ה-OECD שעמד על 91%. התמיכה החברתית הגדולה ביותר קיימת במדינות סקנדינביה, הולנד ואוסטרליה, עם שיעורי תמיכה הגדולים מ-95%.

חזרה למדדים לרווחת האדם


מיקומך - מדדים