• PDF

אסטרטגיות איתנות

השאלה הראשונה והשכיחה בפיתוח אסטרטגיות היא מה צריך לעשות בהינתן עתידים אפשריים שונים (ובכללן עתיד של המשך התהליכים הקיימים) על מנת לממש את החזון או למצער להתקדם לעברו? בתשובה לשאלה זו יש לפתח אסטרטגיות איתנות היכולות להתמודד עם מספר גדול של עתידים אפשריים.

לצורך פיתוח האסטרטגיות הורץ החזון - המבוסס על ערכים, רגשות, וציפיות – ב"מנהרת הזמן" של כל אחד מהתסריטים השונים שנוצרו – המבוססים על ניתוח מושכל והינם בעלי הגיון. בדרך זו עומת החזון עם מאפייני התסריטים השונים. עימות זה אפשר לזהות את הפערים שבין החזון לתסריט, ולאמוד את החסמים וההזדמנויות בכל תסריט המקשים או מאפשרים את מימוש החזון. זיהוי החסמים וההזדמנויות אפשר פיתוח אסטרטגיות פעולה המיועדות לצמצם חסמים ואסטרטגיות פעולה המיועדות להעצים הזדמנויות. על בסיס האסטרטגיות שפותחו בכל אחד מן התסריטים, אותרו תשע אסטרטגיות איתנות (מובילות) החוזרות בתסריטים השונים:

שלב זה הובל על ידי פרופ' שלמה חסון ופרופ' ערן פייטלסון.

 

תמרוץ של חדשנות ויזמות

טיפוח קהילתיות

ניהול סיכונים אינטגרטיבי ופיתוח החוסן (resilience)

פיזור מרוכז והחייאת מרכזי ערים
פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת טווח הרחבת מושג הביטחון לכלול כלכלה, חברה, וסביבה
טיפוח ערכים שמעבר לצריכה חומרית פיתוח מנהיגות עם אחריות לדורות הבאים
פיתוח שיטות ומערכות הערכה

 

אסטרטגיות ממוקדות

לצד תשע אסטרטגיות האיתנות שלעיל ומתוך ניתוח חומר הרקע של הפרויקט - מדדים וחוות דעת -  פותחו חמש אסטרטגיות ממוקדות העוסקות בתחומים של ניהול הסביבה. האסטרטגיות האלו מבטאות פרדיגמות חדשות שעשויות להתאים להתמודדות עם הסביבה בעתיד (חלק מהמסמכים המלאים נמצאים בהכנה):

צריכה

אסטרטגיות ממוקדות

  עירוניות תוססת

resilience

ניהול אינטגרטיבי של משאבי טבע סחירים

דף הבית

 


מיקומך - אסטרטגיות