• PDF

פיתוח ראייה אינטגרטיבית ארוכת טווח

אסטרטגיה זו מכוונת ליצירת חשיבה מערכתית ארוכת טווח תוך עדכון תקופתי. לצורך זה יש לחזק את הקשר והתיאום בין תכנון יוזם, רגולטיבי וכלכלי-חברתי (בין מנהל התכנון, אגף התקציבים והמועצה הלאומית לכלכלה וחברה) במטרה ליצור ראייה כלכלית, תכנונית וסביבתית כוללת. פיתוח מילון מושגים משותף ושפה משותפת למינהל הציבורי, ייצור ידע, ויתווה מדיניות פיתוח ארוכת טווח המשלבת בין צמיחה, סביבה וחברה. אסטרטגיה זו פירושה הסתכלות מערכתית כוללת החוצה את משרדי הממשלה השונים. בגרמניה למשל פועל גוף במשרד ראש הממשלה, והוא מאגד בתוכו נציגים של המשרדיםהשונים.בתחום הסביבתי, באופן ספציפי, קיים אתגר מהותי ששב ועלה לאחרונה ביצירת ראייה אינטגרטיבית בניצול משאבי טבע. סוגיית ניהול ההון הטבעי (natural capital) עלתה על סדר היום הציבורי לצד הדיון בתמלוגים שיתקבלו משדות הגז הטבעי שהתגלו. הדיון התרחב לסוגיית משאבי ים המלח. סוגיית ניהול משאבי הטבע עלתה במסגרות שונות כגון: הזכות לסגירת קטעי חוף-ים, מתן היתר לקיום אירועים מסחריים בגנים לאומיים, אפשרות ניהול גן לאומי על-ידי גורמים פרטיים, היתר להפקת מים מינראליים ושיווקם על-ידי חברות עסקיות, היתרים לחיפוש מינראלים (כגון, נחושת, פצלי שמן), והיתרי כרייה וחציבה של אגרגטים, חול, פוספטים. עד היום, כל מקרה טופל על-ידי הרשויות הרלבנטיות ללא קשר בין מקרה אחד למשנהו.

אסטרטגיות

דף הביתמיקומך - אסטרטגיות