• PDF

פיזור מרוכז והחייאת מרכזי ערים

אסטרטגיה זו מכוונת לרכז את מאמץ הפיתוח ביישובים עירוניים הקיימים. המטרה היא לחזק את הקיים תוך הגדלה של האוכלוסייה ביישובים, הגדלת הצפיפות וההטרוגניות החברתית. דווקא הגודל והצפיפות במוקדים עירוניים הם מרכיבים חיוניים בצמצום לחץ על הסביבה, בשימור מערכות אקולוגיות, בהעלאת רמת התשתיות וביצירת קשרים בין קהילות שונות. הביטוי הפנים-יישובי הוא רנסנס עירוני בדמות חידוש מרכזי ערים, עירוב שימושי קרקע, ועירוב אוכלוסיות מקומיות. תהליכים דמוגרפיים בישראל מעידים על נטייה להצטופפות מרחבית ועל תהליכי התחדשות עירונית ספונטנית בערים הגדולות. עם זאת תהליכים אלה מוגבלים לקבוצות החזקות והקבוצות של צעירים הניצבים בראשית סולם הניעות החברתית מודרים ממרכזים אלה. פיתוח ערים יצירתיות ומשגשגות מבחינה כלכלית מחייב פיתוח תכניות לדיור בר השגה ופיתוח מרכזי ערים שכוללות את הצעירים ובמיוחד הצעירים המשכילים שהם השדרה המרכזית להמשך הצמיחה הכלכלית של ישראל.

אסטרטגיות

דף הביתמיקומך - אסטרטגיות