• PDF

פיתוח שיטות ומערכות הערכה

אסטרטגיה זו מקיפה את התחום המדעי והתחום החברתי-תרבותי:

בתחום המדע יש צורך בפיתוח מדדים לבדיקת הקיימות ורווחת האדם במטרה להעריך את איכות החיים ולתרום לשיפורה. בתחום התרבותי-חברתי יש לטפח תרבות המתייחסת למדדים, לעובדות הנבחנות ואשר עושה שימוש בכלי ההערכה. לשם כך יש לטפח שומרי סף המסוגלים להתריע על מגמות שליליות תוך פרסום דוחות שנתיים, איתור נקודות קריטיות ונקודות ציון היכולים להדריך ולסייע לקובעי מדיניות. שומרי הסף יוכלו גם להעריך את התוצאות של חקיקת הכנסת ופעילות הממשלה במטרה לסייע להם בפעילותם.

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - אסטרטגיות