• PDF

אסטרטגיה למרחב עירוני תוסס

אורחות חיים עירוניים יכולים להיות ברי קיימא וחסכוניים יחסית, מבחינת השימוש בקרקע, ובצריכת אנרגיה ומים. בנוסף הערים מתפקדות כמרכזים של חדשנות ומאפשרות קשרים אקראיים ובלתי מתוכננים, יצירת רשתות וקשרים בין אנשים בעלי רקע תרבותי ומקצועי מגוון.

האסטרטגיה למרחב עירוני תוסס בוחנת מרכיבים במרחב הציבורי בעיר - תוך התייחסות לרחובות,מרכזי מסחר, פארקים, וקמפוסים, באפשרויות של שילוב מגוון אמצעי תחבורה, בפיתוח קומפקטי המרובה שימושים והזדמנויות, ובמסגרות ממשל המתאימות לניהול אמצעים אלו.

בנוסף, מרכיב חיוני בהצלחתן של קהילות עירוניות לקדם קשרים בינאישיים, הכלה חברתית והתגייסות אישית, הוא תפקוד מוצלח של מרחבים ציבוריים בתוך העיר. מגמות של הסתגרות ב"קהילות מסוגרות" יוצרים חסמים ומונעים יצירת הזדמנויות למפגש. מגמות לחיזוק החיות העירונית על ידי עיצוב ומתן הזדמנויות לפעילחות במרחבים עירוניים פתוחים מחזקת הזדמנויות לחדשנות, חוסן, מעורבות קהילתית, ואורח חיים מקיים.

אסטרטגיה זו מפותחת על ידי ד"ר יודן רופא.

אסטרטגיות

דף הבית


מיקומך - בלוג מרחב עירוני תוסס