• PDF

חוות דעת מומחים

במסגרת הפרויקט נבחרו מספר נושאים הרלוונטיים לקיימות - באותם נושאים התבקשו מספר מומחים, ממגוון תחומי ידע, לספק את תובנותיהם, כל אחד בתחומו, על תהליכים ומגמות שהתרחשו במהלך 20 השנים האחרונות בישראל, להצביע על הסוגיות המרכזיות כיום, ולאפיין את הסוגיות המרכזיות שאיתן ישראל תצטרך להתמודד ב- 20 השנים הבאות. המומחים מספקים אוסף של דעות, לעיתים משתלבות ולעיתים סותרות, שעשויות לאפשר לקובעי המדיניות לזהות את הסוגיות הרלוונטיות, ולהצביע על הנקודות בהן נחוצה התערבות.

חוות דעת המומחים היוו בסיס ידע לפיתוח התסריטים ותסריט "עסקים כרגיל" בפרט.

חוות הדעת משקפות את דעת מחבריהן בלבד.


נקודות כלליות להתייחסות המומחים בחוות הדעת
icon חוות דעת מומחים - מסרים עיקריים  
סחר וכלכלה

קרקע ומרחב

משק המים

משק האנרגיה
מערכות אקולוגיות ושירותיהן פרספקטיבה חברתית על הסביבה
ניהול בר קיימא של חומרי גלם לתעשייה
ניהול מקיים של משאבי טבע
חקר ראשוני של צריכה של קבוצות אוכלוסייה בישראל והשלכותיה הסביבתיות
  חוסן וקיימות

 

בחזרה לדף הבית


מיקומך - חוות דעת מומחים